สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 7.00 น.

1.สภาพอากาศวันนี้ : ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
คาดการณ์ : วันที่ 2 – 6 เม.ย. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง

2.สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม : ปริมาณน้ำรวม 59% ของความจุเก็บกัก (48,519 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 42% (24,315 ล้าน ลบ.ม.) การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่งภาคเหนือ : สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จุฬาภรณ์ ภาคตะวันออก : คลองสียัด ภาคกลาง : กระเสียว (ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้ง)

3.คุณภาพน้ำ : น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำเพื่อการเกษตร

  • แม่น้ำท่าจีน ณ สถานีประตูระบายน้ำปากคลองจินดา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • แม่น้ำแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • แม่น้ำบางปะกง ณ สถานีวัดบางคาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4.แนวทางการบริหารจัดการน้ำ : เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ต.เมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
4.1 ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงคลองชลประทาน คลองสาขาคลองธรรมชาติ ให้มีสภาพสมบูรณ์
4.2 ให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมกับพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อน
4.3 ในการผันน้ำหรือการระบายน้ำ จะต้องจัดทำ MOU ร่วมกันทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์กลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
4.4 ปรับปรุงแผนการระบายน้ำและปริมาณน้ำ เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซาก หากมีการดำเนินการจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบ
4.5 จัดทำแผนรองรับสถานการณ์เมื่อมีการระบายน้ำ โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำ การเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกล ต้องมีความพร้อมใช้งาน
4.6 ให้มีการศึกษาการปรับปรุงพื้นที่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางปะกง
4.7 ขอให้เพิ่มการทำความเข้าใจทำการประชาคม และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4.8 ให้กรมชลประทานส่งข้อมูลให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ พิจารณาร่วมกันก่อนการดำเนินการศึกษาโครงการฯ หรืองานด้านการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อพื้นที่ลุ่มน้ำ
4.9 ให้กรมชลประทานจัดทำรายละเอียดของแผนการระบายน้ำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5.การให้ความช่วยเหลือ : กองทัพบก เข้าช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 12,000 ลิตร ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช