ธ.ก.ส. มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ แก่บ้านวังลุง จ.นครศรีธรรมราช

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2566
ให้แก่ชุมชนบ้านวังลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดทอนหงส์และบูธสินค้าชุมชน อาทิ การทำสบู่มังคุด
มังคุดกวนกลุ่มมัดย้อมผ้าจากใบมังคุด ไตปลาแห้ง ไข่เค็มสมุนไพร ไม้กวาดดอกหญ้า และขนมทองม้วน ซึ่ง ธ.ก.ส.
ได้จัดการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2566 เป็นปีที่ 3 ภายใต้สโลแกน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี ทุนมี หนี้ลด หมดทุกข์”
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและดำเนินกิจกรรมตามหลัก BCG Model
ผ่านการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและยกระดับการเป็นชุมชนอุดมสุข ทั้งด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน