“ปศุสัตว์” เชื่อมโยงการจำหน่ายข้าวโพดพร้อมฝักถึงปลายทางผู้เลี้ยงโคนม

ปราจีนบุรี 9 ก.พ. – อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการลงนามร่วมระหว่างผู้ผลิตข้าวโพดพร้อมฝักกับผู้รวบรวมและผู้ซื้อ ปลายทางคือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการอาหารหยาบคุณภาพดี สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณน้ำนมโคได้
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดแปลงแถลงข่าว การผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้รวบรวมและผู้ซื้อ” ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่จำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยจะเชื่อมโยงตลาดข้าวโพดพร้อมฝักตลอดห่วงโซ่การผลิตซึ่งปลายทางคือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ปัจจุบันข้าวโพดพร้อมฝักเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างมาก ห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดพร้อมฝักได้แก่ ผู้ผลิตคือ กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดพร้อมฝัก ผู้รวบรว คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ทำหน้าที่นำข้าวโพดพร้อมฝักไปเก็บสำรองในรูปแบบข้าวโพดพร้อมฝักหมักหรือผลิตเป็นอาหารผสมครบส่วน (TMR) และทยอยจำหน่ายให้กับปลายทางคือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนม 5 แห่งในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
การเชื่อมโยงการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักตลอดห่วงโซ่จะส่งผลให้การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมให้ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมดีขึ้น โดยต้นทุนในการผลิตลดลง
นอกจากนี้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์มีบริการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ตามความต้องการของสัตว์แต่ละระยะของการให้ผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรตามแนวทางการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งบริการให้ยืมเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ในโครงการ Motor pool เพื่อลดภาระการซื้อเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ของเกษตรกรอีกด้วย.