หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุมพิจารณาประเด็นการตรวจราชการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

นายปรีชา พันธุ์วา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Clound Meeting

โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ปี 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. กรมการข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3. กรมชลประทาน การก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 14 แห่ง 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ พร้อมหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค 6. กรมประมง โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

  1. กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 8. กรมพัฒนาที่ดิน โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 9. กรมวิชาการเกษตร โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชีวภาพ (สมุนไพร) 10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 11. กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 12. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และ 14. กรมหม่อนไหม ส่งเสริมการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตามภารกิจของกระทรวง บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1. การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ไขปัญหาการทำประมง การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  1. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (issue) ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ประกอบด้วย การพักชำระหนี้เกษตรกร การตรวจติดตามเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 เรื่อง คือ แผนแม่บทประเด็นที่ 5 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และแผนแม่บทประเด็นที่ 18 เรื่อง การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ 3 ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์