กรมหม่อนไหมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
โดยมี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมเข้าร่วมประชุม
การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงาน การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมหม่อนไหม และพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
และพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง