‘รมว.ธรรมนัส’ ประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ครั้งที่ 1/2566

          วันที่ 24 พ.ย.66     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายธนสาร ธรรมสอน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง ตลอดจนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาของรัฐ เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอปัญหาข้อเรียกร้อง และร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2566 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขบส.) หรือ พีมูฟ โดยมี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานกรรมการ และคําสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ 3/2566 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมชลประทาน เป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ กําหนดมาตรการ แนวทาง และเสนอแนะการดําเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา เร่งรัดติดตามผลดําเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีหลักการและแนวทางแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนาโครงการของรัฐ ต้องไม่กระทบวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 3 ระยะ (ระยะสั้น ชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง เท่าเทียม ระยะกลาง ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพของชุมชน ระยะยาว ฟื้นฟูวิถีชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคารพสิทธิชุมชนดั้งเดิมเป็นหลักไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

               นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ในกรณีปัญหาและข้อเรียกร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ได้แก่ 1) การก่อสร้างโครงการแก้มลิงทุ่งทับ จ.นครศรีธรรมราช 2) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี 3) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลําปาง 4) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จ.อุตรดิตถ์ 5) โครงการก่อสร้างฝายลําเซบก ต.ท่าเมอง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 6) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล 7) กรณีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากของกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น 8) กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ BOI ที่ บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต และ 9) กรณีโรงโม่ศักดิ์ชัย ชุมชนตาดปูน ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ