รมช.ไชยา ส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเปิดตลาดในคนรุ่นใหม่

           วันที่ 24 พ.ย.66   นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วม ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงบูรณาการ โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ กรมหม่อนไหม เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าให้แก่เกษตรกรและผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ประกอบด้วย 1)ฐานการเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2)ฐานการเรียนรู้การฟอกย้อมสีเส้นไหม และ 3)ฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหม สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก มีการพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นต้น อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้าในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ รมช.ไชยา ได้มอบหมายกรมหม่อนไหมในการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์หนอนไหม ต้นหม่อน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป

              รมช.ไชยา กล่าวว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการต่อยอดอาชีพเสริมไปสู่อาชีพหลักที่มั่นคง ตามเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้เกษตรกร ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ จากลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และสีสันจากการฟอกย้อมที่สวยงาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดูแลรักษาง่าย เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตลาดสินค้าในคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ้าไหมไทยในเวทีโลก