ปลัด.กษ. ติวเข้มหน่วยงานเกษตรฯ บูรณาการท่าทีด้านการค้าสินค้าและความร่วมมือเกษตรกับประเทศคู่ภาคีทั่วโลก เตรียมความพร้อมสู่การเปิดตลาด

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1403) และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นถึงความสำคัญของการเกษตรต่างประเทศอย่างมากต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย จึงได้มีนโยบายในการปฏิรูปการดำเนินงานด้านการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำท่าทีด้านการค้าสินค้าและความร่วมมือเกษตรกับประเทศคู่ภาคีต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการค้า ประกอบด้วย 1) คณะทำงานกำหนดแผนงานด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) คณะทำงานกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ และ 3) คณะทำงานด้านการวางแผนการตลาด เพื่อดำเนินงานรวบรวมข้อมูลสินค้าทางด้านเกษตรให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์การเปิดตลาดสินค้าเกษตร การเจรจาการค้าสินค้าเกษตร และการตลาดในต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาจัดทำแผนโครงสร้างบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศให้สูงขึ้น และการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพิ่มในกลุ่มประเทศอื่น ๆ พร้อมผลักดันบทบาทของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งใช้ตลาดนำ และผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น