“รมว.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ยะลา เปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนปัญหา ‘ชาวสวนทุเรียน ยางพารา’ มอบหน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไขระยะยาว

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิ์สังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ต้องการลงมาในพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงของเกษตรกรโดยตรง เป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาที่แท้จริง โดยจังหวัดยะลามีประเด็นปัญหาหลักๆ 3 เรื่อง ที่เกษตรกรได้เสนอมา คือ 1. ผลกระทบจากช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยแนวทางแก้ไขระยะเร่งด่วน หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการร่วมกันในการผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ ส่วนระยะยาว ตนจะขอนำเรื่องนี้กลับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ต่อไป

  1. ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกันศึกษาหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว และรายงานผลให้ทราบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ และ 3. ราคายางพารา และการตลาดการแปรรูป ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภาครัฐจะต้องมาหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น

“ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะมีความคล้ายกัน คือ เรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร ยางพารา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการทำงานกันอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญคือ ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่ได้มอบหมายให้ฟผมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ราชพัสดุ ให้เป็นโฉนด สำหรับพื้นที่ใดที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ ก็จะพิจารณาให้จะออกหนังสืออนุญาติให้ทำประโยชน์” รมว.ธรรมนัส กล่าว