“อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ เดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกเข้มข้น”

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตราดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก ชมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด เดินหน้ามาตรการลดหนี้สินสมาชิกเข้มข้น พร้อมส่งเสริมอาชีพสมาชิก จนลดหนี้ NPL ได้มากกว่า 25% เชื่อหลังฤดูกาลผลิตผลไม้ปีนี้จะสามารถลดหนี้ NPL ได้ทั้งหมด
 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอาทร ชัยยันต์ สหกรณ์จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด โดยมี นายธนิต แสงคล้อย ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายเสกสรรค์ คำปลิว ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยเฉพาะธุรกิจการรวบรวมผลผลิตซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาก 4 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท โดยรวบรวมส่งจำหน่ายให้กับเดอะมอลล์และห้างโมเดิร์นเทรด ซึ่งต้องระมัดระวังและต้องรักษาคุณภาพผลไม้ รวมทั้งธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้และกำไรให้สหกรณ์ ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ ดูแลสมาชิกรายคนที่มีปัญหาสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ และขอชื่นชมที่สามารถส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรที่มีความหลากหลาย สมาชิกพึ่งพาตนเองได้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอให้ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ดูแลเงินฝากของสมาชิก โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ดำเนินงาน ให้สมาชิกใช้แอพพลิเคชันตรวจสอบสถานะบัญชีของตนเอง รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ด้วย 
 จากนั้น อธิบดีฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร ของนายเสน่ห์ ผ่องใส สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ณ บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพื้นที่ทำเกษตร 20 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ ปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด และพริกขี้หนู โดยนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด และจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อในพื้นที่ ทำให้มีรายได้จากการขายผลไม้ปีละ 1 ล้านบาท รายได้จากการขายพริกขี้หนู 4 - 5 หมื่นบาท/ปี โดยได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ 1.8 แสนบาท โดยแบ่งเป็นปุ๋ยยา 8 หมื่นบาท ใช้เป็นทุนหมุนเวียน 1 แสนบาท รวมทั้งได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ในโครงการสระน้ำในไร่นา จำนวน 5 หมื่นบาท ซึ่งได้ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ตามสัญญา

 “จากการลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ และสวนของลุงเสน่ห์ ซึ่งปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยรวบรวมผลผลิตส่งจำหน่ายให้สหกรณ์เป็นรวบรวมผลผลิต เพื่อจำหน่ายให้กับโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ  ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่เดิมสมาชิกส่วนใหญ่กู้เงินไปทำการเกษตร ปรากฏว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทางสหกรณ์มีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกโดยโดยให้สมาชิกปรับปรุงสวน เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น แล้วประกอบกับการที่สหกรณ์ส่งผลไม้เข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องสนับสนุนให้สมาชิกดูแลสวนเป็นพิเศษ ขอชื่นชมทางคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินให้แก่สมาชิกโดยมีมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการปรับลดหนี้ ขยายอายุหนี้ รวมถึงสร้างอาชีพใหม่ให้แก่สมาชิก ผลตอบรับของสมาชิกดีขึ้นเป็นอย่างมาก สหกรณ์สามารถลดหนี้ NPL ได้จำนวนหนึ่งประมาณ 25 - 30 % และคาดหวังว่าในฤดูกาลผลิตนี้ สมาชิกจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง แล้วกลายเป็นหนี้ปกติ และเข้ามาร่วมดำเนินงานกับสหกรณ์ซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยยา เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ จากสหกรณ์มากขึ้น รวมทั้งขายผลผลิตให้แก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์รวบรวมต่อไปยังโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ทำให้ครบวงจรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์” นายวิศิษฐ์ กล่าว

 อธิบดีฯ ยังกล่าวต่อว่า การดำเนินนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดตราด ที่ผ่านมาในอดีตเกษตรกรของประเทศไทยเรา มีปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือน จากการที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเพื่อประกอบอาชีพแล้ว ส่วนหนึ่งทำให้การประกอบอาชีพไม่ประสบผลสำเร็จ กรมฯ ได้มีแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกให้สหกรณ์แต่ละแห่งนำไปดำเนินการ เช่น เชิญลูกหนี้มาเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพใหม่ ด้านสวนผลไม้ ถ้ามีปัญหาเรื่องการดูแลสวน สหกรณ์จะจัดอบรมเพื่อให้เกษตรกรเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้น จนสามารถที่จะชำระหนี้ได้ ถ้าสมาชิกรายใดประสบปัญหาจริง ๆ สหกรณ์จะใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยให้ ลดต้นเงินให้ เพื่อให้สมาชิกสามารถฟื้นตัวได้ นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้ กรมฯ มีเงินจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สมาชิกใช้ประโยชน์ในการสร้างแหล่งน้ำ จะเห็นว่าแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำสวนผลไม้ ซึ่งทางกองทุนพัฒนาสหกรณ์ก็ให้สหกรณ์กู้ยืมมาแล้ว สหกรณ์นำมาให้แก่สมาชิกกู้ยืมต่อเพื่อสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอกับสวนผลไม้ จะทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2525 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,000 ราย มีทุนดำเนินงานมากกว่า 38 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ซึ่งสหกรณ์รวบวมผลไม้จากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ มูลค่ามากกว่า 6.2 ล้านบาท สหกรณ์มีกำไรจากธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งสหกรณ์ฯ มีโอกาสที่จะรวบรวมผลผลิตได้มากขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ยังไม่มีผู้รับซื้อผลไม้รายใหญ่ ทั้งนี้ สหกรณ์ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 ล้านบาท ดำเนินโครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี 2566 ขณะนี้มีผลการรวบรวม ดังนี้ เงาะ 50.72 ตัน มูลค่า 1.17 ล้านบาทเศษ รวบรวมทุเรียน 25.54 ตัน มูลค่า 1.66 ล้านบาทเศษ รวบรวมมังคุด ลองกอง สับปะรดตราดสีทอง และผลไม้อื่น ๆ 2.26 ตัน มูลค่า 89,742 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้รวบรวมผลไม้ส่งจำหน่ายให้กับ      บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นหลัก และห้างโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ยังได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ เครื่องคัดมังคุดมอเตอร์ไฟฟ้า และชุดสายพานลำเลียงผลไม้ รวมมูลค่า 3.4 แสนบาท ด้วย