สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 4 ธ.ค. 65

 • ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง
 • ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช (203 มม.) จ.สุราษฎร์ธานี (115 มม.) และ จ.พัทลุง (83 มม.)
 • น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,591 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,654 ล้าน ลบ.ม. (75%)
 • คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
 • กอนช. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำภาคใต้คาดว่ามีฝนเพิ่มขึ้นตามประกาศ กอนช. ฉบับที่ 55/2565
  • เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้
  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยในวันที่
  2–10 ธ.ค. 65 ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยที่ประชุมได้มติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมการรับมือสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยดังกล่าว พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์และให้กรมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงสถานการณ์ และติดตามอย่างใกล้ชิด
  • เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 นายรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 6/2565 มีมติเห็นชอบให้เขื่อน
  บางลางหยุดการระบายน้ำในวันที่ 3 – 4 ธ.ค. 65 และระบายน้ำในอัตราวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 5 – 6 ธ.ค. 65 โดยให้เขื่อนบางลางติดตามสภาพท้ายน้ำร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด หากมีผลกระทบกับท้ายน้ำอย่างรุนแรงให้ปรับลดการระบายน้ำตามสถานการณ์ และกำหนดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางครั้งถัดไป ในวันที่ 6 ธ.ค. 65