รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อดีตรักษาการอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564 จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

             รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14/2 และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนากยกรัฐมนตรี ให้ได้รับรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2564 (22 มีนาคม 2564) โดยรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ขึ้นในปี 2564 เป็นครั้งแรก

            ทั้งนี้ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาแนวคิด การดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สมควรที่จะได้รับรางวัล“ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ” ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล

            สำหรับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงน้ำ มีที่มาจากในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 ทาง สทนช. เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคม       ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผลการคัดเลือกมีดังนี้  

  1. ด้านการจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชนและเมือง ประเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น

ได้แก่ นายบุญสี กาไว ผู้ใหญ่บ้านแม่วาก และ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ

  • ด้านการจัดการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ และ กลุ่มบุคคล กลุ่มชุมชนบ้านล่มทองและเครือข่าย และ ชุมชนบึงชาอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  • ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ และ กลุ่มบุคคล กลุ่มการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน
  • ด้านน้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกลุ่มบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วาก

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 ทาง สทนช. เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย  1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่าน Facebook สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.ค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และ 3. การมอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน

โดย การมอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้งนี้แนวทางการคัดเลือกได้เริ่มในวันที่ 17 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วย นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานการประชุมออนไลน์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงน้ำ ประจำป 2564 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละด้านมีชื่อประเภทบุคคล 26 ราย ประเภทกลุ่มบุคคล 16 กลุ่ม พร้อมมีการรับรองผลการคัดเลือกผู้มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ครบทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่

ด้านการจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชนและเมือง ประเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายบุญสี กาไว ผู้ใหญ่บ้านแม่วาก และ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ

ด้านการจัดการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ และ กลุ่มบุคคล กลุ่มชุมชนบ้านล่มทองและเครือข่าย และ ชุมชนบึงชาอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ และ กลุ่มบุคคล กลุ่มการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน

ด้านน้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกลุ่มบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วาก

โดยผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานค่ายเยาวชนฯ Blue-Net Camp#1 อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 ก.ค. 2564

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงาน