อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด แหล่งน้ำต้นทุนจาก 3จังหวัด ชุบชีวิตชาวบ้านอ.เขาพนม

ตำบลสินปุน และ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์โดยมีแนวภูเขาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและเป็นแหล่งต้นน้ำให้แก่ชาวบ้าน ในตำบลสินปุน และตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม อาชีพหลักของราษฎรส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริม
ประชากรส่วนใหญ่มีถิ่นฐานดั้งเดิมในจังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาบุกเบิกเปลี่ยนสภาพป่าธรรมชาติให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ส่งผลให้สภาพธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อยๆ ลดลง จนในที่สุดทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพ นั้นก็คือ แหล่งน้ำ
“พอได้อ่างเก็บน้ำชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น ได้น้ำมาใช้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำนา ทำไร่ ชีวิตดีขึ้นเยอะ แต่ก่อนยังไม่มีอ่างเก็บน้ำลำบากมาก หน้าแล้งไม่มีน้ำเลย ต้องแบ่งกันใช้ ตอนนี้ดีกว่าเดิมมาก หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานอ่างเก็บน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ในอ่างในช่วงหน้าฝน หน้าแล้งก็ปล่อยน้ำออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้รดต้นไม้ในสวน ปลูกผัก ปลูกข้าวโพด เลี้ยงหมู ทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ” นายสุชาติ อัคคีสุวรรณ์ ประธาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบางกำปรัดพัฒนา ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กล่าว
โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 4 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง โดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถกักเก็ยน้ำได้ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบส่งน้ำ 2 ระบบ คือ ระบบท่อส่งน้ำและระบบคลองดาดคอนกรีต
ล่าสุด พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การนี้คณะได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำของโครงการ พบว่าปัจจุบันโครงการยังสามารถใช้การได้อย่างปกติ โดยส่งน้ำสนับสนุนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุนและตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม รวมจำนวน 1,200 ครัวเรือน สำหรับใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน และทำการเกษตร เช่น สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการชลประทาน จำนวน 1 คณะ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 1 กลุ่ม และกลุ่มพื้นฐาน จำนวน 8 กลุ่ม รวมสมาชิก 353 ราย ในนามกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบางกำปรัดพัฒนา เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้โครงการยังกำหนดแผนงานในการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและสำรวจความเหมาะสมคาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ 2568 ต่อไป
“ทุกคนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 10 โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจ ที่พระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคน และทุกคนจะร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน” นายสุชาติ อัคคีสุวรรณ์ กล่าว