กรมการข้าว เดินหน้าเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้( 2566) จำนวน 58,700 ตัน

   นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าความสำคัญของโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่กรมการข้าวได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึง และได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าวทั่วประเทศ โดยเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการได้ผ่านกลุ่มเกษตร และสถาบันเกษตรกร เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ในราคาตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับการเพาะปลูก และขยายพันธุ์ ซึ่งในปีนี้กรมการข้าวมีเป้าหมายการดำเนินการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จำนวน 58,700 ตัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ กรมการข้าวมีแผนการดำเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ “สำหรับในปีถัดไป เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ

มาก่อนสามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

    นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เปิดเผยว่า นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรดำเนินงานโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 โดยมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ชาวนาส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตและจำหน่ายจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชในพันธุ์ปน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือผลพลอยได้ที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว    ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ขายได้ราคาสูงขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้