ปตร.บ้านแม่ปูคาฯ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม แหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวสันกำแพง

กรมชลประทาน ใช้ประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดการน้ำหลากลดปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งน้ำแห่งใหม่ให้พี่น้องชาวสันกำแพงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นำไปวางแผนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ให้พี่น้องประชาชนชาวสันกำแพงได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ด้าน นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลักษณะของโครงการเป็นอาคารประตูระบายน้ำชนิดบานตรง ขนาดบานประตู กว้าง 5 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมระบบส่งน้ำเป็นรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร ความยาว 292 เมตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรบ้านแม่ปูคาเหนือ จำนวน 275 ไร่ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำแม่ปูคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขยายพื้นที่รับประโยชน์ได้อีกประมาณ 2,000 ไร่ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านแม่ปูคาเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียง ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต