ชป.เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างฯโป่งสามสิบตอนบน หวังลดท่วม บรรเทาแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมฯ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หวังบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบางสะพานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง ภายใต้แผนพัฒนาโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2565 ที่ผ่านมา ตลอดจนดำเนินการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่อย่างรอบด้านและสอดคล้องตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำบทสรุปของโครงการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

ด้านนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 9,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลทองมงคล และตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพาน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองและอ่างเก็บน้ำคลองลอย เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางสะพานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้ ขยายอาชีพ และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตอีกด้วย